کلکِ خیال

یارب

حتی اگر یادم نباشد، بنده خدایم.
نامم از کتاب خدا، "هدی"
تا بهانه ای باشد برای هدایتم!
قبل از آن که در آخرین روز دومین ماه اخرین
فصل سال دیده به دنیا بگشایم، "بهمنی" بوده ام.

و اینجا;
تنها، مجالی است برای گفتن دیده ها و شنیده ها و افکار،
و چه بهتر برای شنیدن:)
هرزمان که فرصت و انگیزه ای باشد.


یاعلی